Fundacja Forum Klastrów Małopolski

Forum Klastrów Małopolski w 2014 roku powstało jako formalna, niezależna grupa konsultacyjna i opiniotwórcza, powołana z inicjatywy klastrów działających w Małopolsce. Forum aktywnie uczestniczy w tworzeniu i realizacji regionalnej polityki klastrowej i w ten sposób przyczynia się do zwiększenia oddziaływania klastrów na gospodarkę regionu.

Od czerwca 2016 roku, kiedy to został podpisany przez Fundatorów akt notarialny, grupa stała się fundacja. Fundacja Forum Klastrów Małopolski została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem: 0000648571 w dn. 28 listopada 2016 roku.

Wśród celów działalności Fundacji Forum Klastrów Małopolski są:

  1. Rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez interdyscyplinarną i międzysektorową współpracę, w tym poprzez działania w ramach wspólnych projektów.
  2. Współpraca i koordynowanie działań w celu lepszego, zgodnego z interesami klastrów wykorzystywania dostępnych zasobów i funduszy dedykowanych rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności.
  3. Podnoszenie jakości zarządzania klastrami oraz systematyczna weryfikacja inicjatyw klastrowych poprzez benchmarking i promowanie dobrych praktyk.
  4. Integrowanie i koordynowanie działań w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjności, w tym wspólne realizowanie założeń i celów odnoszących się do „inteligentnych specjalizacji” regionu.