Członkowie Porozumienia FKM

Członkowie Porozumienia o Współpracy podpisanego dnia 12.08.2014 roku w Krakowie

 • Cleantech Cluster
 • INRET Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego
 • Klaster Edutainment
 • Klaster Inteligentne Budownictwo
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 • Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie
 • Klaster Zrównoważona Infrastruktura
 • LifeScience
 • Małopolski Klaster Poligraficzny
 • Małopolski Klaster Turystyczny BESKID
 • Sądecki Klaster Energii Odnawialnej
 • MedCluster
 • Klaster Przedsiębiorców Małopolskiej Poligrafii 
 • Małopolski Klaster „Otwarta przestrzeń dla Biznesu”
 • API-POL Klaster Nowoczesnego Pszczelarstwa
 • CLUSTER IoT
 • Krakowski Klaster Gastronomiczny 
 • Sądecki Klaster Energii Odnawialnej

 

Cleantech Cluster

 

South Poland Cleantech Cluster jest organizacją w formie poczwórnej helixy zapoczątkowaną przez firmy cleantech, instytucje naukowe i badawcze, jednostki publiczne oraz organizacje pozarządowe z regionu Polski Południowej z wizją stworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju możliwości handlowych, poprzez aktywizację i rozwój międzynarodowy prężnego Cleantech klastra.

 

Wizją SPCleantech jest stworzenie wiodącego Cleantech klastra w Europie Centralnej oraz jednego z bardziej  konkurencyjnych klastrów na świecie poprzez stworzenie ponadprzeciętnego środowiska innowacyjnego i badawczego w celu wprowadzania technologii i usług Cleantech do różnych sektorów i łańcuchów wartości.

 

Dzisiejsze główne globalne wyzwania wynikające z ocieplenia klimatu, urbanizacji, wzrostu populacji i zwiększenia zużycia energii nie mogą być rozwiązane za pomocą pojedynczych technologii. Raczej połączenie technologii i kompetencji, w tym systemów wodnych, odnawialnych energii, inteligentnych sieci, inteligentnych rozwiązań miejskich i systemów utylizacji odpadów, jest potrzebne do wypracowania nowych, zrównoważonych multibranżowych rozwiązań.

Klaster Edutainment

 

Klaster Edutainment powstał w 2010 jego misją jest zwiększenie poziomu Innowacyjności, konkurencyjności oraz atrakcyjności  województwa małopolskiego poprzez budowę trwałych powiązań sieciowych w zakresie promocji i rozwoju najnowocześniejszych form szkoleniowych kształcenia kadr dla biznesu na zasadach edutainment. Oferuje także swym członkom dostęp do korzystania z zaplecza szkoleniowego i  pomaga w organizacji praktyk studenckich.

 

Edutainment w biznesie jest jedną z najnowszych i najbardziej skutecznych metod przekazywania wiedzy oraz stanowi unikalne połączenie edukacji i rozrywki w oparciu o ideę „ uczyć bawiąc”. Powodzenie tej metody edukacji wynika w dużej mierze z nieformalnego charakteru przekazu edukacyjnego.

 

W ramach prowadzonej działalności stale wprowadzamy i rozwijamy najnowsze i najbardziej efektywne metody symulacyjne, które są atrakcyjne dla odbiorców a jednocześnie gwarantują wysoką skuteczność w przekazywanej wiedzy. Uczestnicy szkoleń w bardzo efektywny sposób uczą się przez doświadczenie w symulowanym świecie biznesu, realistycznych sytuacji i problemów, przed jakimi stają na co dzień pracownicy różnych szczebli i obszarów przedsiębiorstwa. Oferowane w ramach Klastra gry biznesowe są precyzyjnie dobierane do potrzeb jego odbiorców pod względem zakresu, specjalizacji oraz rodzaju przekazywanej wiedzy, czy stosowanych narzędzi edukacyjnych, w celu zapewnienia ich maksymalnej skuteczności. 

INRET Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego

 

Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET powołany został 26 czerwca 2009 r. w Krakowie. 

 

Koordynatorem Klastra jest Fundacja pod tą samą nazwą, zarejestrowana 22 kwietnia 2009 r. także w Krakowie. Klaster działa w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych oraz przemysłów czasu wolnego, definiiowanych wg Departamentu Kultury, Mediów i Sportu Wielkiej Brytanii, jako: ”aktywności, które mają swoje źródło w indywidualnej kreacji, zdolnościach i talencie, mające potencjałtworzenia dobrobytu i miejsc pracy, poprzez produkcję i eksploatację własności intelektualnej”. Przemysły kreatywne to: przemysł filmowy, video i produkcji audiowizualnej / przemysł muzyczny / przemysł wydawniczy / przemysł medialny (telewizja, radio, prasa, internet) / przemysł reklamy / projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe (design) / projektowanie ubioru (fashion design) / architektura / sztuki sceniczne (performatywne – teatr, opera, taniec) / działalność artystów i rzemiosło artystyczne / galerie i handel sztuką / konserwacja zabytków i dzieł sztuki / gry komputerowe i oprogramowanie (Interactive Leisure Software). Przemysły czasu wolnego to: turystyka / rekreacja / gastronomia. 

 

Klaster INRET łączy zasoby z potrzebami w celu skutecznego wykorzystywania istniejących możliwości oraz szans związanych z rozwojem gospodarki opartej na kreatywności i wiedzy. 

 

Fundacja, jako podmiot zarządzający klastrem, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Partnerów ani w żaden sposób nie ingeruje w formę i zakres działalności Partnerów. Jej głównym zadaniem jest koordynacja i dostarczanie narzędzi ułatwiających efektywne łączenie zasobów z potrzebami oraz uzyskiwanie wymiernych korzyści dla Partnerów wynikających z efektu skali.

 

Klaster INRET realizuje swoje cele poprzez wykorzystanie kilku dedykowanych narzędzi, m.in: EKON, ADCIN, BIZEE, MANEE, HUBEE.

Małopolski Klaster Poligraficzny

 

Inicjatywa Małopolski Klaster Poligraficzny została założona w roku 2012 w następstwie ponad 15 letniej współpracy firm branży poligraficzno-reklamowej regionu Małopolski. Członkowie Małopolskiego Klastra Poligraficznego mając na celu rozwój sektora poligraficznego, kładą przede wszystkim nacisk na współpracę z szeroko pojętym sektorem szkolnictwa, mając na uwadze, iż tylko prawidłowo wyszkolona kadra, jest przyszłością poligrafii.  Do osiągnięć Klastra należy między innymi – zdobycie Oskara Zawodowego w konkursie „Szkoła dla rynku pracy” organizowanego prze Ministerstwo Edukacji, partnerstwo na kierunku „Grafika reklamowa i multimedia” w  Wyższej Szkole Europejskiej. Uruchomienie nowej specjalności „Technologie multimedialne i poligraficzne” na Politechnice Krakowskiej oraz wydanie przewodnika po edukacji poligraficznej w Małopolsce, który nieopłatnie został udostępniany szkołom w Małopolsce. Klaster zainicjował również powstanie Centrum Druku Cyfrowego, w ramach, którego prowadzone są prace badawczo-rozwojowe dotyczące rozwoju druku cyfrowego. 

Klaster Inteligentne Budownictwo

 

Klaster Inteligentne Budownictwo został powołany w 2010 roku z inicjatywy firmy DLJM System i jej partnerów w celu wspierania rozwoju innowacji technologicznych dla szeroko rozumianego inteligentnego budownictwa. Tworzona sieć współpracy przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu pozwala na efektywne połączenie i wykorzystanie ich  potencjału w celu łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy oraz doświadczeń.  

 

Klaster stanowi platformę dla realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych, prac badawczo-rozwojowych oraz innych działań związanych z rozwojem szeroko rozumianego inteligentnego budownictwa. Partnerzy współpracują na różnych etapach realizacji przedsięwzięć: przygotowują wspólną ofertę, pozyskują środki finansowe i razem promują swoją działalność.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

 

Inicjatywa powstania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zrodziła się w 2011 r. Firmy z branży odpadowej prowadzące działalność w Skierniewicach w sierpniu 2011 r. zadecydowały o utworzeniu klastra gospodarki odpadowej i recyklingu obejmującego swoich zasięgiem teren województwa łódzkiego i mazowieckiego. Klaster powstał w oparciu o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.

 

Klaster ma charakter ponadregionalny. Obejmuje swoim zasięgiem i oddziaływaniem teren województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Z uwagi na rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra przedsiębiorstw i organizacja spoza wymienionych województw, przewiduje się dalszy terytorialny rozwój klastra.

MedCluster

 

MedCluster jest pierwszym w Polsce klastrem medycznym. Sieć współpracy została zawiązana w 2007 r. pod nazwą "Klaster Medycyna Polska Południowy-Wschód" jako inicjatywa przedstawicieli zakładów opieki zdrowotnej, których połączyła chęć współpracy i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia. Klaster medyczny skupia przychodnie, uzdrowiska, jednostki badawczo-naukowe, firmy doradcze. Wymienione instytucje reprezentują zróżnicowane obszary działalności, dzięki czemu możliwe jest uzupełnianie działań podjętych w ramach wspólnych inicjatyw.

 

 MedCluster funkcjonuje w oparciu o zasady współpracy, partnerstwa i rozwoju. Jednym z najważniejszych efektów działalności Klastra będzie powstanie nowoczesnej opieki medycznej, świadczenie kompleksowych usług medycznych oraz usług turystyki medycznej przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod i innowacyjnych technologii.

 

MedCluster ze względów na dotychczasowe doświadczenie i kompetencje swoich członków skupia się w swoich poszukiwaniach głównie na innowacyjnych rozwiązaniach w obszarze e-zdrowia.

Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie

 

Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to sieć powiązań kooperacyjnych, która zawiązana została w dniu w kwietniu 2012 roku, z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie silnie związani z branżą budowlaną , IT i technologiami informacyjnymi, dla których budownictwo to nie tylko praca ale i pasja. Każdy z nas odważnie patrzy w przyszłość kreując nowe standardy pracy które , w co głęboko wierzymy, niebawem staną się codziennością branży.

 

W chwili obecnej BIMklaster funkcjonuje jako oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej i ICT a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego i naukowego wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce.

Klaster Zrównoważona Infrastruktura

 

Klaster „Zrównoważona Infrastruktura” powstał z myślą o wsparciu mikro i małych przedsiębiorców we wdrażaniu w produkcji i oferowanych usługach innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii autonomicznego budownictwa i nowoczesnych rozwiązań automatyki użytkowej. Obecnie skupia on 35 przedsiębiorstwa z branży budowlanej i branży pokrewnych oraz firmy i instytucje doradcze świadczące usługi związane z budownictwem, ekologią  i oszczędnością kosztów. Poza tym członkami tego powiazania są jeszcze znamienite małopolskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Oprócz firm i instytucji członkowskich Klaster ma również podpisane umowy o współpracy z wieloma partnerami z Polski i zagranicy. 

Klaster LifeScience Kraków

 

Klaster LifeScience Kraków powstał w 2006 roku, jako inicjatywa kilkudziesięciu małopolskich przedsiębiorstw, które połączyła wizja rozwoju innowacyjności w sektorze life science. Członkami Klastra są instytucje oraz firmy z regionu związane z biotechnologią, farmacją, medycyną i ochroną środowiska. Do celów Klastra należy podnoszenie efektywności wykorzystania zasobów naukowych, kulturowych i gospodarczych istniejących w Małopolsce. Istotą jego działania jest tworzenie sieci współpracy w obszarze life science oraz wspieranie nowatorskich rozwiązań. Misją Klastra jest tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych jednostek badawczo-rozwojowych. Klaster stanowi platformę do łączenia i rozwijania zasobów z obszaru life science w celu ich efektywnego wykorzystania w przestrzeni innowacyjnej gospodarki.

 

Klaster Przedsiębiorców Małopolskiej Poligrafii

 

Klaster Przedsiębiorców Małopolskiej Poligrafii powstał w roku 2013 i działa w strukturach Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii. www.stowarzyszeniepoligrafow.pl Od lutego 2015 jest członkiem Forum Klastrów Małopolski. 

 

Naszym celem jest podniesienie konkurencyjności, przyspieszenie rozwoju oraz integracja firm poligraficznych skupionych w Klastrze Przedsiębiorców Małopolskiej Poligrafii.

Chcemy do niego dążyć poprzez:

 • pozyskanie nowych rynków zbytu, a w szczególności intensyfikację eksportu,
 • oparcie swoich działań o wiedzę i nowoczesne technologie,
 • wzmocnienie kooperacji pomiędzy firmami i obniżenie kosztów ich działania,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników ,a szczególnie kadry zarządzającej,
 • wspieranie działań integracyjnych podejmowanych przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poligrafii,
 • pozyskanie nowych źródeł finansowania.

CLUSTER IoT

 

Klaster działa i funkcjonuje głównie w Warszawie i Małopolsce, jako powiązanie firm zajmujących się życiem rzeczy, danych i ludzi w powiązaniu z siecią komputerową. Kooperacja przedsiębiorstw pozwala wspólnie realizować zlecenia i wdrażać na rynek nowe rozwiązania, a także negocjować stawki przy wspólnych zamówieniach. Członkowie klastra produkują przedmioty użytkowe, których funkcjonowanie zostaje poprzez system informatyczny przerzucone do sieci, zwiększając w ten sposób oddziaływanie. Koordynacją działań klastrowych zajmuje się od 8 marca 2015r. członek klastra: Cluster Management Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie. Więcej o działalności sieci na stronie www.clusteriot.pl

Krakowski Klaster Gastronomiczny

 

Krakowski Klaster Gastronomiczny to otwarta inicjatywa małopolskich firm i stowarzyszeń mające na celu stworzenie alternatywnej wobec światowych koncernów oferty dań gotowych funkcjonalnych dla odbiorcy z branży HoReCa. Projekt dotyczy kooperacji małopolskich firm i stowarzyszeń w celu wprowadzenia na rynek regionalny nowych, innowacyjnych produktów i usług. Jego realizacja polega na kompleksowym wyposażeniu tzw. Kuchni Centralnej umożliwiającej produkcję dań gotowych funkcjonalnych tj. o cechach prozdrowotnych dla odbiorcy z branży HoReCa. Projekt przewiduje także współdziałanie firm w celu zaoferowania wysokiej jakości kompleksowej usługi cateringowej przewidującej obsługę imprez masowych z wykorzystaniem produktów własnych.

 

Przesłanką do realizacji projektu jest: chęć rozwoju firm, dywersyfikacja działalności, zwiększenie przychodów, zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania technologiczne w branży spożywczej, rosnąca liczba Klientów poszukujących żywności zdrowej, niskoprzetworzonej, o prozdrowotnym składzie, brak podobnej oferty na regionalnych rynku gastronomicznym, posiadanie przez firmy zrzeszone w KKG unikalnych receptur, umiejętności i doświadczeń.

 

 

Sądecki Klaster Energii Odnawialnej

 

Porozumienie Sądecki Klaster Energii Odnawialnej,  to  stworzenie platformy lokalnej współpracy jednostek  samorządowych i  biznesu; instytucji sektora  nauki i jednostek badawczo-wdrożeniowych, a także  organizacji  okołobiznesowych i pozarządowych.  Dla uzyskania  znacznego stopnia  niezależności  energetycznej  w oparciu o lokalne jej zasoby,  jako gwarancji swobodnego rozwoju  gospodarczego. 

Cel ten  można osiągnąć  przez:

 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie konkurencyjności i promocja Subregionu Sądeckiego jako miejsca efektywnych inwestycji
 • poprawę przepływu informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, lokalnymi instytucjami nauki i biznesu, 
 • promocję zachowań  podnoszących efektywność wykorzystania paliw i energii
 • świadczenie usług doradczych i wdrożeniowych z zakresu restrukturyzacji zużycia paliw i energii i podniesienia efektywności  energetycznej 
 • wzmocnienie współdziałania samorządu lokalnego, przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych oraz regionalnego biznesu wokół  planowania i realizacji  strategii rozwoju Subregionu Sądeckiego, Małopolski i kraju
 • wspólną promocję i wsparcie  inwestowania w rozwój  konkretnych  dziedzin OZE 
 • wzrost atrakcyjności szkolnictwa i studiów w specjalnościach energetycznych.

 

Rzeczą istotną jest angażowanie się we wszelkie inicjatywy podejmowane przez podmioty zewnętrzne, których cele będą spójne z celami realizowanymi w ramach klastra.